Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2014

ren-zen
7240 ef34 500
Reposted fromraksha raksha
ren-zen
8554 ec27
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka

September 22 2014

ren-zen
2957 8bb5
Reposted fromaletodelio aletodelio
ren-zen
6524 f3f4 500
Reposted fromdarkanes darkanes
ren-zen
5687 2a24
Reposted fromgully gully
ren-zen
im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza
— loesje
Reposted fromMambaJazz MambaJazz
ren-zen
Ludzkość posiadła umiejętność tworzenia i słuchania muzyki na długo przedtem, zanim powstała mowa. Być może dlatego jej wpływ na ludzki umysł jest tak nieuchwytny. W naszych duszach błąkają się niejasne wspomnienia tych okrytych mgłą niepamięci wieków, kiedy ludzkość przeżywała swoje dzieciństwo.
— Arthur Conan Doyle, Studium w szkarłacie
Reposted fromBlack-Eyed Black-Eyed

September 21 2014

ren-zen
2457 946e

September 20 2014

ren-zen
0471 b357
Reposted fromlouse louse
ren-zen
ren-zen
Niczego nie lubię. Może to ze strachu. Właśnie tak, boję się. Pragnę siedzieć sam w pokoju przy opuszczonych roletach. Delektuję się tym. Jestem świrem. Jestem kompletnym wariatem.
— Charles Bukowski
Reposted fromnenyim nenyim

September 19 2014

ren-zen
2469 dfcc
Reposted fromyikes yikes
ren-zen
2807 2620
Reposted frommonsoon monsoon
ren-zen
2925 097c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
ren-zen
3768 1ac6
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic
ren-zen
1383 469b
Reposted frommisza misza

September 13 2014

ren-zen
0618 f050
Reposted fromr3xio r3xio
ren-zen
0802 2403
Reposted fromr3xio r3xio
ren-zen
0817 b1ff
Reposted fromr3xio r3xio
1120 5f79 500
Reposted fromAllCatsUnite AllCatsUnite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl